Địa chỉ: Kilômét số 1977, Long Định, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại: (84.73) 3834 677 - Fax: (84.73) 3832 082
Email: vegetigi.info@gmail.com - Website: www.vegetigi.com