Vegetigi có trách nghiệm và nghĩa vụ đóng góp cho cộng đồng để giúp cho cộng đồng phát triển thịnh vượng song song với sự tiến bộ của chúng tôi. Tại Vegetigi, chúng tôi đã thực hiện các phương pháp thực tế để giúp đỡ cộng đồng với hiệu quả tức thì:

_ Chúng tôi đóng góp hỗ trợ tài chính trực tiếp hàng tháng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
_ Chúng tôi đóng góp xây nhà cho các gia đình khó khăn tại các phường: Tân Phước & Châu Thành.

_ Chúng tôi cũng đóng góp vào các dự án phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh Tiền Giang.