Tại Vegetigi, chúng tôi hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Thường xuyên giám sát và xem xét lượng phát thải và xử lý chất thải thích hợp là điều bắt buộc và được đưa vào các chính sách của công ty mà tất cả nhân viên phải tuân thủ:
  1. Việc sử dụng nước, điện và năng lượng hàng ngày được ghi chép chi tiết. Hàng tháng, các dữ liệu được theo dõi chặt chẽ, đánh giá và tiến hành phân tích xu hướng. Bất kỳ việc sử dụng nào vượt quá hạn ngạch sẽ được kiểm tra lại để tìm ra nguyên nhân và ngăn chặn.
  2. Hệ thống xử lý nước thải tương ứng với sản xuất hàng ngày, và được bảo trì định kỳ.
  3. Chất thải được vận chuyển & xử lý thích hợp đến bãi lấp và các khu vực được chỉ định.